projekčná činnosť

PROJEKČNÁ ČINNOSŤ

projektovanie dopravných stavieb:

 • cesty I. , II. a III. tried,
 • miestne komunikácie,
 • spevnené plochy,
 • parkoviská,
 • chodníky,
 • trvalé a dočasné dopravné značenie
 • regulácie potokov,
 • mostné objekty,
 • inžinierske siete, atď.,
inžiniering

INŽINIERING

Zabezpečujeme kompletnú inžiniersku činnosť pre vytvorenie nových IBV ( Individuálna bytová výstavba ).

Inžinierska činnosť v stavebníctve zahŕňa všetky činnosti ktoré s investičnou činnosťou súvisia od spracovania investičného zámeru, projektovej dokumentácie, územného rozhdnutia, stavebného rozhodnutia, realizácie, kolaudácie a uživanie nehnuteľnosti.

 • komunikácia s úradmi (Obecný úrad, Okresný úrad, Prešovský samosprávny kraj, Stavebný úrad, Krajský pozemkový úrad, Krajský dopravný inšpektorát, KR HaZZ , Regionálny úrad verejného zdravotníctva),
 • komunikácia so správcami sietí,
 • projektová dokumentácia pre jednotlivé siete,
 • koordináci sietí,
 • realizácia diela
geodetická činnosť

GEODETICKÁ ČINNOSŤ

zameranie, vytýčenie hraníc pozemku

Zabezpečujeme geodetické podklady pre výstavbu a projektovanie:

 • zistenie a zhotovenie jestvujúcich mapových podkladov,
 • vyhľadanie a overenie podzemných inžinierských sietí a ich geodetické zameranie,
 • vytyčovanie priestorovej polohy a tvaru stavieb,
granty a riadenie projektov z EÚ

PRÍPRAVA PROJEKTU A ŽIADOSŤ O GRANT Z FONDOV EÚ

Zabezpečujeme prípravu žiadostí o granty a riadenie projektov financovaných zo štrukturálnych fondov Európskej únie

 • možnosti čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ
 • plánovanie a analýza projektu
 • implementácia
 • monitorovanie a hodnotenie
projekty PBS

PROJEKTY PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVIEB

Zabezpečujeme kompletné riešenia v oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb, vypracovanie projektu požiarnej ochrany budov nevyhnutné k stavebnému povoleniu, bez ktorého nie je možné skolaudovať stavbu.

 • rozdelenie stavby na požiarne úseky
 • určenie požiadaviek na konštrukcie
 • stanovenie podmienok na evakuáciu a únikové cesty
 • navrhnutie požiarnotechnických opatrení
 • odhadnutie požiarneho rizika
 
dopravné služby

DOPRAVNÉ SLUŽBY

Potrebujete prepraviť ťažký náklad?

FAKTURAČNÉ ÚDAJE
VÁHOPROJEKT, s.r.o.
Exnárová 13, 080 01 Prešov
Slovensko

IČO: 43 894 810
DIČ: 2022543985
IČ DPH: SK2022543985

 
KONTAKTNÉ ÚDAJE
VÁHOPROJEKT, s.r.o.
kpt. Nálepku 6, 080 01 Prešov
Slovensko

mobil: +421 907 930 427
e-mail: vahoprojekt@vahoprojekt.sk

Web:

www.vahoprojekt.sk
www.sluzbyprojektanta.sk
www.sluzbygeodeta.sk