PROJEKČNÁ ČINNOSŤ

projektovanie dopravných stavieb:

cesty I. , II. a III. tried,
miestne komunikácie,
spevnené plochy,
parkoviská,
chodníky,
trvalé a dočasné dopravné značenie
regulácie potokov,
mostné objekty,
inžinierske siete, atď.,
INŽINIERING

Zabezpečujeme kompletnú inžiniersku činnosť pre vytvorenie nových IBV ( Individuálna bytová výstavba ):

Inžinierska činnosť v stavebníctve zahŕňa všetky činnosti ktoré s investičnou činnosťou súvisia od spracovania investičného zámeru, projektovej dokumentácie, územného rozhdnutia, stavebného rozhodnutia, realizácie, kolaudácie a uživanie nehnuteľnosti

komunikácia s úradmi (Obecný úrad, Okresný úrad, Prešovský samosprávny kraj, Stavebný úrad, Krajský pozemkový úrad, Krajský dopravný inšpektorát, KR HaZZ , Regionálny úrad verejného zdravotníctva),
komunikácia so správcami sietí,
projektová dokumentácia pre jednotlivé siete,
koordináci sietí,
realizácia diela

FEATURED WORK

GEODETICKÁ ČINNOSŤ

( zameranie, vytýčenie hraníc pozemku )

geodetické podklady pre výstavbu a projektovanie:

zistenie a zhotovenie jestvujúcich mapových podkladov,
vyhľadanie a overenie podzemných inžinierských sietí a ich geodetické zameranie,
vytyčovanie priestorovej polohy a tvaru stavieb,